Cơ quan nội chính

100%

01. BCH Quân sự Thành phố

CQ: 02593.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

   

       02. Công an Thành phố

 

        03. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

 

        04. Tòa án nhân dân thành phố 

 CQ: 02593.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn


CQ: 02593.920621

Email:

CQ: 02593.826485

Email:

        06. Phòng Tư pháp:

CQ: 02593.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

   
   

        07. Phòng Thanh tra:


CQ: 02593.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn

10 người đang online
°