Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian đến .

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 113
100%

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4349/UBND – NHCS ngày 22/9/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách tín dụng xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Quyết định số 1630/QĐ- TTg ngày 28/9/2021 Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 05/QĐ- TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030, thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 31/8/2021 Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện Kế hoạch 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1630/QD-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06- KL/TW; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2030.

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố cân đối, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân để ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2025, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt từ 6-8% trong tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã đề ra tại Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU và Kế hoạch số 5863/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 Thủ tướng Chính phủ và đạt mục tiêu Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030 (hiện nay tổng nguồn vốn ủy thác địa phương mới chỉ đạt 1%). 

Phòng Lao động Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với các phường, xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động và gia đình, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần giữ vững thành quả giảm nghèo tại các phường, xã trên địa bàn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan đến việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên theo quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tích cực tham mưu cho UBND thành phố, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương; Chi nhánh NHCSXH tỉnh tích cực tham mưu UBND chỉ đạo, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, chất lượng công tác ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động giao dịch xã. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm đến năm 2030. 

 Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng nguồn vốn nhận ủy thác cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát cộng đồng, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hôi.

UBND các phường, xã: Tiếp tục bám sát Kế hoạch số 69-KH TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và các Kế hoạch của UBND thành phố (Kế hoạch số 240/KH-UBND, Kế hoạch số 419/KH-UBND, Kế hoạch 224/KH- UBND) để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa tín dụng chính sách xã hội. Xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát, xác định, bổ sung và xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội kịp thời làm cơ sở để NHCSXH cho vay; chú trọng chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là những nơi có chất lượng tín dụng chưa cao. 

Quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Kế hoạch đã xây dựng hàng năm và cả giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030. 

Các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự tích cực hỗ trợ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong việc xác minh, khởi kiện, xử lý, thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ chây ỳ, nợ khó đòi và các khoản nợ của khách hàng bỏ địa phương, đi khỏi nơi cư trú. 

 

Tin liên quan

Ngân hàng CSXH kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP(30/10/2023 9:47 SA)

UBND Thành phố PR-TC triển khai kế hoạch Tuần lễ văn hóa Ẩm thực gắn với các hoạt động Thể thao...(17/10/2023 8:58 SA)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DỊCH CHUYỂN LỊCH GHI CHỈ SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2023 (25/08/2023 2:16 CH)

UBND thành phố PR-TC tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 48 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải...(29/04/2023 3:09 CH)

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố PRTC tổ chức hội thi dân vũ(08/03/2023 3:55 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP(30/10/2023 9:47 SA)

UBND Thành phố PR-TC triển khai kế hoạch Tuần lễ văn hóa Ẩm thực gắn với các hoạt động Thể thao...(17/10/2023 8:58 SA)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DỊCH CHUYỂN LỊCH GHI CHỈ SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2023 (25/08/2023 2:16 CH)

UBND thành phố PR-TC tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 48 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải...(29/04/2023 3:09 CH)

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố PRTC tổ chức hội thi dân vũ(08/03/2023 3:55 CH)

26 người đang online
°