Kế hoạch thi tuyển 02 chức danh Trưởng phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Đăng ngày 29 - 06 - 2023
Lượt xem: 207
100%

 

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về việc triển khai thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo  quản lý cấp sở, phòng; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Thành  ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Quyết định số 1956-QĐ/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ  Thành ủy về việc ban hành quy chế thi tuyển các chức danh diện Ban Thường vụ  Thành ủy quản lý; 

Căn cứ Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Thành  ủy về thi tuyển chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân  thành phố; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Thành ủy Phan  Rang - Tháp Chàm đã được quy định; 

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thi tuyển 02 chức danh Trưởng  phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố diện Ban Thường vụ Thành ủy quản  lý, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Nhằm bổ sung, kiện toàn đủ số lượng nhân sự lãnh đạo các phòng trực thuộc  Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng  thời đổi mới quy trình công tác cán bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán  bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. 

- Công tác thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công  tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, cạnh tranh lành mạnh; bảo đảm tiêu chuẩn, trình  tự, thủ tục thi tuyển theo quy định. 

II. Số lượng chức danh thi tuyển: 

- 01 Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố. 

- 01 Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố. 

III. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển: 

- Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo  Quy định số 21-QĐ/TU, ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý  diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và nằm trong quy hoạch của các chức danh  Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị thành phố có nhu cầu bổ  nhiệm. 

- Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các phòng Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị thành phố có nhu cầu bổ nhiệm nếu đủ tiêu chuẩn, điều  kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch các chức danh tương đương với các chức  danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển. 

IV. Đăng ký dự tuyển:  

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân (khai theo mẫu 2C/TCTW-98) được cơ quan nơi công  tác xác nhận (đính kèm bản sao giấy khai sinh hợp lệ hoặc bản sao lý lịch đảng  viên gốc được xác nhận của cấp ủy có thẩm quyền); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính  trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học,… được cơ quan có thẩm quyền chứng  thực; 

- Bản kê khai tài sản theo Phụ lục I, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày  30/10/2020 của Chính phủ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn  30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự  tuyển đang công tác;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân  của người tham gia dự tuyển. 

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển gửi về Ban Tổ  chức Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm chậm nhất trước ngày 15/7/2023. 

V. Nội dung, thời gian thi tuyển: 

1. Thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; kiến thức hiểu biết về  nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ,  quyền hạn của chức danh dự tuyển (Thời gian thi viết là 180 phút, bài thi viết  chấm theo thang điểm 100, người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm  trở lên mới được thi trình bày đề án). 

2. Thi trình bày đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn  chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu  hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển; trình bày chương trình  hành động để thực hiện các kế hoạch, giải pháp; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng  xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn  của Hội đồng thi tuyển (trình bày đề án tối đa 45 phút; trả lời các câu hỏi chất vấn  về đề án từ 60 phút đến 90 phút). 

3. Thời gian thi tuyển: Dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển trong tháng  9/2023. 


239.pdf

Tin liên quan

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong...(22/11/2023 9:52 SA)

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20/09/2023 8:15 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ...(11/09/2023 8:34 SA)

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(01/09/2023 8:35 SA)

Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám...(11/08/2023 9:34 SA)

Tin mới nhất

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong...(22/11/2023 9:52 SA)

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20/09/2023 8:15 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ...(11/09/2023 8:34 SA)

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(01/09/2023 8:35 SA)

Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám...(11/08/2023 9:34 SA)

30 người đang online
°