THÀNH PHỐ PRTC VỚI NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 15 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ngày 01 - 04 - 2022
Lượt xem: 50
100%

15 năm qua, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng với các chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/11/2001, Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 02/4/2009, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/12/2011 của Tỉnh ủy về phát triển thị xã Phan Rang – Tháp Chàm thời kỳ 2001 – 2005 đến 2020 và xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đã tạo điều kiện thuận lợi để thành phố huy động các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, tạo bước phát triển mới về kinh tế, xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng khẳng định được vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh nhà.

 

15 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có nhiều đổi mới. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

           Kinh tế thành phố 15 năm qua cũng đã đạt được nhiều thành tựu. Ngành Thương mại - dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển khá sôi động, nhất là khu vực tư nhân và cá thể. Với định hướng phát triển kinh tế là trung tâm, theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị ven biển và quá trình đô thị hóa, Thành ủy PRTC đã lãnh đạo UBND và các ngành, các địa phương trực thuộc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triến mạnh, đặc biệt là kinh tế tư nhân góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/07/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại - dịch vụ thành phố đến năm 2020. Đến nay, Ngành thương mại - dịch vụ thành phố có bước phát triển về quy mô, chất lượng, đạt mức tăng trưởng khá cao, bình quân 11,94%/năm (giai đoạn 2007-2021), chiếm tỷ trọng 61,3% cơ cấu kinh tế thành phố. Thành phố trở thành trung tâm thương mại dịch vụ du lịch của cả tỉnh. Hệ thống khách sạn nhà hàng, khu nghỉ dưỡng không ngừng phát triển từ 2.783 cơ sở năm 2007 đến nay trên địa bàn đã có 4.348 cơ sở, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quy mô khu vực và cả nước. Số lượt khách du lịch hàng năm đến thành phố khoảng 1,4 - 1,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế từ 49 đến 50 nghìn lượt, doanh thu từ hoạt dộng du lịch đạt khoảng 540-640 tỷ đồng mỗi năm, tăng bình quân 17,35%/năm.

Song hành với Thương mại – dịch vụ, thành phố xác định phát triển công nghiệp là động lực, nhằm thực hiện chủ trương đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007-2021 đạt 11,87%/năm, chiếm tỷ trọng 13,8% trong cơ cấu kinh tế. Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động, góp phần tăng năng lực sản xuất cho toàn ngành như: nhà máy bia, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thủy sản... Tuy giá trị ngành công nghiệp đạt không cao, nhưng sản xuất tiểu thủ công nghiệp của thành phố có bước phát triển khá ổn định, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp, đến cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố có 940 cơ sở sản xuất, tăng bình quân 2,67%/năm và tăng 1,45 lần so với năm 2007.

Riêng đối với ngành nông nghiệp, những năm qua, ngành nông nghiệp của thành phố PRTC từng bước chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hóa, đạt hiệu quả sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai và nhân rộng như: ứng dụng những tiến bộ khoa học đầu tư thâm canh cây lúa đạt sản lượng từ 21.000-22.000 tấn/năm, sản lượng nho tươi đạt 4.000-4.200 tấn/năm...Cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành trồng trọt từ 53,8% (năm 2007) lên 59,16% vào cuối năm 2021, tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm từ 42,4% (năm 2007) còn 33,87% vào cuối năm 2021. Các dịch vụ phục vụ ngành nông nghiệp phát triển mạnh chiếm 6,97% trong nội bộ ngành và tăng 3,23 lần so với năm 2007. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha diện tích đất nông nghiệp năm 2021 đạt 291,7 triệu đồng/ha.

           Với mục tiêu đầu tư phát triển ngành thủy sản gắn đánh bắt khai thác với bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ an ninh vùng biển, trong đó tập trung phát triển ngành khai thác hải sản theo hướng hiện đại, tăng khả năng tái tạo nguồn lợi biển, đồng thời đầu tư nâng cấp cảng Đông Hải để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, những năm qua, các phường ven biển trên địa bàn thành phố đã tranh thủ các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để phát triển ngành thủy sản cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ an ninh vùng biển, đặc biệt là Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 một số chính sách phát triển thủy sản. Từ chính sách ưu đãi này, ngư dân thành phố đã được hỗ trợ đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền với tổng công suất hiện có 98.000CV, góp phần nâng sản lượng khai thác hải sản hàng năm đạt khoảng 15.000-16.000 tấn các loại, đạt tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản bình quân 10,29%/năm, chiếm tỉ trọng 3,3% trong cơ cấu kinh tế thành phố, vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển đã góp phần để thành phố hoàn thành tốt công tác thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 15,2%, đến năm 2021 vừa qua, thu đạt 2.856 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm trong chi ngân sách, chú trọng cơ cấu chi đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách. Tăng chi ngân sách để đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị; cho lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường để thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; hỗ trợ cho phường, xã, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đi đối với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đã và đang ra sức hoàn thiện. Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong 15 năm qua (2007-2021) khoảng 33.487 tỷ đồng, đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Chất lượng đời sống của người dân thành phố được nâng cao. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Các tuyến đường hẻm nội thành đã được bê tông hóa trên 80 km, 100% thôn, khu phố đã có lưới điện quốc gia, đáp ứng đầy đủ điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, hơn 95% đường nội thành được chiếu sáng, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt tỷ lệ trên 99%.

Ảnh: Trần Phương Trình

           Cùng với việc đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông, hệ thống chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và làm đẹp cho bộ mặt đô thị, thành phố cũng đã và đang tập trung đầu tư cải thiện mật độ cây xanh trên địa bàn. Hầu hết các tuyến đường nội thị đều được quy hoạch trồng các loại cây, hoa kiểng. Các tuyến đường trên địa bàn thành phố, cây xanh được trồng mới, tạo bóng mát cho người tham gia giao thông và làm đẹp cho đường phố. Công trình trồng cây xanh khu quần thể Quảng trường – Tượng đài – Bảo tàng đã góp phần cải thiện môi trường cũng như tuyên truyền nhân dân thành phố ý thức giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để làm đẹp không gian chung. Đến nay diện tích cây xanh đô thị đạt trên 9 m2/người. Mô hình thu gom và vận chuyển rác thải không tiếp đất vẫn được duy trì ở 16/16 phường xã trong toàn thành phố, đã thu gom được 99% rác thải đô thị, qua đó góp phần bảo vệ môi trường đồng thời từng bước hình thành trong nhân dân thói quen gìn giữ đường phố sạch – đẹp.

           Về lĩnh vực văn hoá - xã hội phát triển khá toàn diện, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ đời sống nhân dân. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhất là vùng biển, nông thôn. Đến nay, toàn thành phố có 30 trường tiểu học và 10 trường trung học cơ sở, 11 trường mầm non công lập và 127 cơ sở mầm non ngoài công lập. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp đều đạt chuẩn theo quy định. Tình trạng học sinh bỏ học, bạo lực học đường đã được khắc phục. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp đạt 99,84%, có 20 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 40,8%.

           Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế về chuyên môn, chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư trên địa bàn thành phố với quy mô trên 500 giường góp phần đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, 100% phường, xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế.

            Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, từng bước hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Năm 2021, toàn thành phố có 118 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, có 43.332 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 115 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 11/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và  xã Thành Hải giữ vững danh hiệu văn hóa nông thôn mới. Phong trào tập luyện thể dục thể thao được nhân dân quan tâm, thu hút nhiều người tham gia. Chủ trương xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao tiếp tục phát triển, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư. Thành phố hiện có hơn 150 điểm tập TDTT với đa dạng các bộ môn đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân. Đồng hành với hoạt động của các Câu lạc bộ, ngành Văn hóa – Thể thao thành phố đã đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao thông qua việc tổ chức thi đấu các giải phong trào gắn với những ngày lễ của đất nước và địa phương, trong đó có giải bóng đá, bóng chuyền và giải Việt dã truyền thống được tổ chức hằng năm. Qua đó kêu gọi nhân dân hưởng ứng tích cực Cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với mục tiêu: khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Các chính sách an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ và kịp thời, đặc biệt thành phố đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao mức sống người có công bằng mức sống trung bình nhân dân nơi cư trú, triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho người có công với 225 căn nhà được xây dựng, tổng kinh phí 6.750 triệu đồng, không còn nhà ở tạm. Các đề án giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở cho người nghèo và đề án thí điểm giải quyết đất ở cho người nghèo không có đất xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2015 đạt được kết quả khả quan. Cụ thể: từ năm 2007 đến năm 2021 thành phố đã xây dựng mới và sửa chữa được hơn 375 căn nhà, giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 lao động, tăng bình quân 2,36%/năm, đào tạo nghề cho 3.870 lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia, có 95 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã phát huy tính tích cực xã hội và hiệu quả kinh tế cho người dân, giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân để giảm nghèo, giải quyết việc làm, học tập của học sinh sinh viên, hàng năm có trên 4.100 lượt hộ gia đình vay vốn giải quyết giải việc làm và hàng ngàn lượt sinh viên vay vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 xuống còn 1,51%, hộ cận nghèo còn 3,61% (bình quân mỗi năm có 130 hộ thoát nghèo và cận nghèo). 

Đảm bảo quốc phòng – an ninh cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và Chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương đặc biệt chú trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát triển kinh tế phải đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong công tác giao quân hằng năm. Đi đôi với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an thành phố thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội trong nhân dân, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong những năm tới, với tầm vóc và vị thế của thành phố đã được khẳng định cùng với khí thế mới, quyết tâm mới,  tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố PRTC sẽ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng,  phát triển thành phố, đời sống văn minh đô thị. Khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II; tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực. Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, từng bước trở thành đô thị thông minh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính (05/08/2022 3:10 CH)

Thành uỷ PRTC chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền...(17/06/2022 9:13 SA)

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Đề án dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo...(27/05/2022 8:03 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp phường, xã trên địa...(22/04/2022 5:05 CH)

Công văn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm Tái lập...(23/03/2022 3:33 CH)

21 người đang online
°